TJÄNSTER

INFRASTRUKTUR, KABLER & RÖR

våra tjänster i hela skandinavien

Vi är redo att tillhandahålla tjänster till hela Skandinavien
Kontakta oss för dina behov

KABLAR, SJÖLEDNINGAR & RÖR

Positionering och inspektion av sjökabel/ledningar och rör. Att veta var och hur dessa ligger är av högsta vikt för underhåll och för att på ett så korrekt sätt kunna rita in på kartor för drift och sjösäkerhet.  Era Marine hjälper att positionera vid nedläggning och att kartlägga rörelser och status över tid.  Även vid rekognosering av tex tilltänkt kabelväg har det visat sig att Vår ROV med dess unika egenskaper är ett effektivt hjälpmedel. Hur botten ser ut styr vilken typ av kabel och väg man väljer. Positionering ser till att det hamnar på rätt plats. Era Marine dokumenterar allt i film, sonar och bildmaterial överlämnas på USB. Till detta skrivs en rapport på med bildmaterial och kartor. Positioner tas ut i WGS84 levereras i råfil gpx. och Exceldokument.

BOTTENINSPEKTION AV KAJ OCH HAMN

Efter byggnation vid kaj, hamn eller annan plats där människor och båtar vistas är det viktigt att söka av botten så inget skräp, byggnadsmaterial el dyl finns på botten för att förhindra skaderisk. Vi tittar även på bottendjup och hur fyllnadsmassor ligger fördelat på botten där djup justeras på något sätt. Med ROV utrustad med sonar kan du snabbt och enkelt se hur botten ser ut oavsett sikt eller vattenkvalitet.

FARTYG

ROV används för regelbundna inspektioner på fartyg och kryssningsbåtar. Med släden som monteras på ovansidan åker ROVen stadigt för att dokumentera skicket på skrov och propellrar. Med Cygnus ultraljudsmätare finns det möjlighet att mäta stålets tjocklek på skrov och ballasttank. Detta spar tid och pengar i jämförelse med att lägga upp fartyget i torrdocka för inspektion.

ACKUMULATORTANK & CISTERN  

Vissa utrymmen som lagrar vätska är riskfyllda att inspektera även när de är tömda på vatten. Syrebristen blir ett faktum vid tömning och det kan i värsta fall även bildats farliga gaser att andas in. Därför bör alla cisterner och behållare inspekteras vätskefyllda och med ROV. Trånga utrymmen, öppningar och kamrar tar sig ROV med lätthet igenom och ger en översyn på status.

RÄDDNINGSTJÄNST, TULL, SJÖPOLIS

ROV är det perfekta verktyget för att inspektera ett område av intresse eller för att söka försvunna objekt.  För större ytor söks först ytan av med  sonar och sedan används filmkamera för närmare visuell inspektion och identifikation av objektet. Användningen av ROV innebär att uppdraget kan utföras mycket snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Planera dyket vid farliga dykområden med ROV, sök av området för att spara dyktid, se över större ytor med sonar. Det finns många rapporterade fall där ROV snabbt har hittat  – ofta drunknade offer – där dykteam har sökt utan framgång i dagar eller veckor. 

BERGRUM OCH TUNNLAR

Tunnlar och bergrum är ofta djupa och långa. Otillgängliga och riskfyllt att vistas i för dykare. Med de högre säkerhetskraven så finns det nu en stor efterfrågan på att vid inspektionstillfällen använda ROV. Att använda ROV för statusinspektion och planering av ev. underhåll spar tid och gör att projekteringen blir mer effektivt.
VATTENBRUK
Med de ökade kraven på egenkontroller och övervakning från Jordbruksverket är ROV  ett effektivt och lönsamt hjälpmedelför din anläggning. Du kan snabbt identifiera potentiellt svaga punkter i din anläggning,  övervaka utfodringsprocessen för att kunna optimera rätt mängd foder, kontrollera hälsa och dödlighet, rensa nät från död fisk mm. I många av världens största fiskodlingar är ett ROV-system en självklarhet.

SONAR

Sonar är ett effektivt verktyg för inspektioner med dålig sikt. Då det ofta är mörka kalla vatten med dålig sikt så är det bra med en uthållig maskin som snabbt är i vattnet och skannar av sökområdet med sonar. Med ROVens kamera går det snabbt att avfärda eller bekräfta objekt som ger utslag på sonaren. Oavsett djup, sikt eller storlek på sökområde så kan ROV ta sig ner, in och runt för att undersöka platser där dykare har svårt att riskfritt röra sig eller där sikten gör att det tar tid att att leta sig fram. ROV kan  stanna under vattnet så länge det krävs med förmågan att “flyga” nära botten utan att dra upp bottenslam som grumlar sikten. Dykaren kan då använda sin dyktid på bästa sätt vid bärgning av objektet. I många fall genom att följa ROVens kabel ner till funnen plats.

BÄRGNING

Vi gör en statusbedömning med ROV hur objektet är beläget. Efter planering kan vi på kritiska ställen eller där det är svårt för dykare att jobba, fästa remmar, krokar och andra bärgningshjälpmedel med ROVens manipulatorarm för att sedan enkelt och säkert arbeta från ytan med att få upp objektet. Ingen behöver då arbeta i vattnet. Vid bärgning med dykare är vi med för dykarens säkerhet och dykledarens överblick för att  övervakar dyket och snabbt kunna se vilka åtgärder som behöver göras eller varna för oförutsatta rörelser på objektet 

FORSKNING

Naturligtvis är ROV ett självklart hjälpmedel och verktyg inom all typ av marin forskning för insamling av data som är under ytan, på botten, arkeologiska fynd mm.  Förutom att hjälpa fälforskare användes ROV som en möjliggörande verktyg. ROV är ett snabbt, enkelt och effektivt verktyg för miljö-och hydrografiska bedömningar och kan vara under vattnet och samla in uppgifter så länge operatören behöver. Den går lätt att manövererar från båt, strand eller land med minimal strömförbrukning. Kustnära bottenundersökningar, vattenprover, beståndsundersökning och miljötillsyn kan utföras med lätthet med en ROV som utrustas för det behov som krävs.


undervattensinspektion-Era Marime AB

OFFSHORE

Offshoreindustrin har en betydande historia av att hantera stora arbetesklass-ROV som hanterar vattendjup på mer än 300 meter och kan bära nyttolast, verktyg mm. Men behovet för en lätthanterlig mindre ROV har ökat stort inom offshoreindustrin för att att söka, inspektera, eller kartläggning under vatten. Vår ROV är lätt och förbrukar väldigt lite ström, kan de användas i många olika områden på riggar, fartyg mm och kan användas säkert vid känsliga maskiner utan risk för skador. Även vid riskfyllda och trånga utrymme används denna typ av ROV.

Termografering av fjärrvärme och 3D-scanning

double-pic-mob-2double-pic-mob-1
double-pic-downdouble-pic-up

Datainsamlingen kan bl.a. genomföras med radiostyrd drön utrustad med högupplösta kameror och belysning.
Med hjälp av UAV utrustad med värmekamera Flir A655sc inspekteras fuktinträngning i släta tak med mjuk beläggning
då den minskar behovet av arbete på hög höjd.
Vi erbjuder skapar mätbara 3D-modeller av byggnader och konstruktioner.
Genom att IR-scanna byggnader med hjälp av UAV utrustad med värmekamera Flir A655sc möjliggörs på ett effektivt sätt identifiering av varmluftsläckage, områden med bristande isolering samt fukt i fasad.